Print side

Fleksible udlejningsregler

Fleksible udlejningsregler
Som hovedregel udlejes almene boliger efter venteliste, hvor en ledig bolig bliver tilbudt til den boligsøgende, der har stået længst på ventelisten. Lovgivningen giver dog mulighed for, at du kan rykke længere frem på ventelisten, hvis du opfylder nogle særlige kriterier. Det kaldes fleksible udlejning.

Nykøbing F. Boligselskab har indgået aftale med Guldborgsund Kommune om følgende fleksible udlejningsregler, der gælder fra 1. juli 2019:

Gruppe A: Arbejdsmarkedstilknytning
Boligsøgende med fast tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 25 timer om ugen – uanset arbejdspladsens beliggenhed.

Fortolkning af ”arbejdsmarkedstilknytning” og krav til dokumentation:

 • Den boligsøgende eller dennes ægtefælle eller samlever skal have fast arbejde
 • Beskæftigelsen skal have et omfang af mindst 25 timer om ugen.
 • Dokumenteres ved kopi af lønsedler for de seneste tre måneder. Ved nyansættelse forelægges ansættelseskontrakt. Arbejdet skal påbegyndes senest 2 måneder efter boligens overtagelsestidspunkt.
 • Selvstændigt erhvervsdrivende og konsulenter skal fremlægge dokumentation for CVR-registrering, årsopgørelse fra seneste kalenderår samt forskudsopgørelse
 • Beskæftigelseskravet er ikke opfyldt ved midlertidig ansættelse med løntilskud.

Gruppe B: Uddannelsessøgende
Boligsøgende under uddannelse, samt andre under uddannelse, når uddannelsesinstitutionen eller lærepladsen ligger i kommunen.

Fortolkning af ”uddannelsessøgende” og krav til dokumentation:

 • Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever, der er i gang med en uddannelse, der defineres som værende SU-berettigede kompetencegivende uddannelser, faglige uddannelser, herunder elev-stillinger.
 • Uddannelsen skal være et SU-berettiget sammenhængende heltidsundervisningstilbud af minimum et års varighed.
 • Dokumenteres ved fremlæggelse af dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om indskrivning.
 • Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.

Gruppe C: Skilsmisseramte med børn
Boligsøgende med børn, der er ramt af skilsmisse

Fortolkning af ”skilsmisseramte” og krav til dokumentation:

 • Skilsmisse/separation/samlivsophævelse: Personen skal have ansøgt om en bolig inden for et år for at komme i betragtning.
 • Dokumentation i form af skilsmisse- eller separationspapirer eller bopælsattest, hvis parterne ikke var gift.

Gruppe D: Salg af fast ejendom
Boligsøgende, der har solgt fast ejendom i Guldborgsund Kommune

Krav til dokumentation:

 • Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever skal bo i og frigive egen bolig af permanent karakter i kommunen på anvisningstidspunktet
 • Der skal foreligge underskrevet salgsaftale

Kriterierne er sidestillet, hvilket betyder, at den boligsøgende tildeles en bolig ud fra anciennitet.

De boligsøgende gives 1 tilbud efter disse kriterier, hvorefter de overgår til den almindelige venteliste.