Print side

Behandling af personoplysninger i forbindelse med venteliste

1. Indledende bemærkninger
1.1.    Som opnoteret på vores venteliste behandler Nykøbing F. Boligselskab (herefter "Boligorganisationen", "vi", "os") en række oplysninger om dig elektronisk. Som dataansvarlige er vi forpligtede til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig vi indhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler, og hvad formålet med behandlingen er mv. Det kan du læse om i det følgende.

2. Formål med behandlingen
2.1     Når du skriver dig op på vores venteliste, bliver du bedt om at opgive en række personoplysninger. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan registrere dig som boligsøgende, kontakte dig med boligtilbud og informere dig om nyheder relateret til din boligsøgning.

2.2     Vi skal derudover bruge oplysningerne, når vi skal kontakte dig om betaling af gebyr, så du kan bevare din plads på ventelisten.

2.3     De oplysninger, du giver os, bliver kun brugt i forbindelse med vores administration af ventelisten samt den eventuelle senere udlejning af bolig til dig.

3. Personoplysninger og behandlingsgrundlag
3.1     Som led i opnoteringen på ventelisten behandler vi følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, tildelt ansøgernummer, telefonnummer, oplysninger om ægtefælle/samlever i relevant omfang, antallet af børn i relevant omfang samt oplysninger om ønsker til den bolig, du søger, herunder om du har særlige behov eller ønsker.

3.2     Retsgrundlaget for behandlingen af ovennævnte personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, ifølge hvilken vi kan behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til en legitim interesse, og dine interesser ikke går forud herfor. Vores legitime interesser er, at vi skal kunne identificere dig og dine boligpreferencer, så vi kan tilbyde dig en passende bolig samt kontakte dig om nyheder relateret til din boligsøgning.

3.3.    Vi behandler derudover oplysninger om betaling af ventelistegebyr. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet oplysningerne er nødvendige for at kunne opfylde den aftale om betaling af ventelistegebyr, vi har indgået med dig.

3.4     Derudover kan vi behandle oplysninger om dine eventuelle særlige behov, herunder funktionsnedsættelse, hvis det er påkrævet, at boligen skal indrettes særligt til dine behov. Sådanne oplysninger (herunder helbredsoplysninger), som du i givet fald giver til os, behandles også med henblik på at afklare, om du lever op til de kriterier, der i visse tilfælde giver dig fortrinsret til en bolig. Vi kan behandler disse oplysninger, hvis det er nødvendigt for at fastlægge, om du har et retskrav på en bolig og/eller en særlig indretning, jf. databeskyttelseslovens §7, stk. 1, jf. databeskyttelses-forordningens artikel 9, stk. 2, litra f, samt artikel 6, stk. 1, litra c og/eller e

4. Sletning
4.1     Hvis du ikke har betalt gebyr for en ny periode, og hvis du ikke reagerer på påmindelse herom, slettes dine oplysninger fra ventelisten med udgangen af den periode, som du har betalt gebyr for.

4.2     Du kan til enhver tid anmode om at blive slettet fra ventelisten, jf. pkt. 5 nedenfor.

5. Information om dine rettigheder mv.
5.1     Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

5.2     Du har i den forbindelse ret til at:

  • anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig, vi har indsamlet og brugt i vores behandling af din ansøgning (se databeskyttelsesforordningens artikel 15),
  • anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 16),
  • anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 17),
  • anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 18),
  • anmode om dataportabilitet i det omfang, dette måtte blive aktuelt (se databeskyttelsesforordningens artikel 20), samt
  • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 21).

5.3     Dine personoplysninger vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32, og oplysningerne vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant.

5.4     Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

5.5     Du har som nævnt ret til at gøre indsigelse over vores behandling af dine personoplysninger, og du kan – hvis du f.eks. ikke er enig i vores afgørelse i forhold til din indsigelse – klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet (se kontaktoplysninger nedenfor).

6. Kontaktoplysninger

6.1     Vores kontaktoplysninger er:
Nykøbing F. Boligselskab
Slotsgade 20
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 84 19 70
Mail: nfbo@nfbo.dk

6.2     Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.