Print side

Behandling af personoplysninger i forbindelse med husordensklager

Behandling af personoplysninger i forbindelse med husordensklager

Indledning
Nykøbing F. Boligselskab skal sørge for, at der hersker god orden i vores ejendomme. Vi behandler klager fra beboere sådan, at vi i fornødent omfang kan agere over for de beboere, der bl.a. tilsidesætter god skik og orden. Reglerne for god skik og orden fremgår bl.a. af afdelingens husorden.

I forbindelse med vores håndtering af klagesager behandler vi en række personoplysninger elektronisk, hvilket vi er forpligtet til at orientere nærmere om, herunder hvilke oplysninger, vi indhenter, registrerer eller i øvrigt behandler og formålet med det.

Formål mv.
Hvis en beboer ønsker at klage over en anden beboer, bliver klageren bedt om at opgive en række personoplysninger. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan oprette en klagesag og tage stilling til det, der klages over. Vi skal endvidere bruge oplysningerne, så vi eventuelt kan kontakte klager om sagen og det videre forløb.

Derudover behandler vi naturligvis oplysninger om den beboer, der klages over, samt eventuelle vidner. Oplysningerne er også nødvendige for, at vi kan oprette en klagesag og tage stilling til det, der klages over. Vi skal derudover bruge oplysningerne, så vi eventuelt kan kontakte den indklagede om sagen og det videre forløb.

Personoplysninger og behandlingsgrundlag
Som led i håndteringen af klagesager behandler vi følgende oplysninger om de, der klager og eventuelle vidner:

 • Navn
 • Adresse
 • Eventuelt bolignummer
 • Eventuel e-mailadresse
 • Eventuelt telefonnummer
 • Dato/tidspunkt for hændelsen, der klages over
 • Øvrige oplysninger relateret til hændelsen, der klages over

Om den beboer, der klages over, behandler vi oplysninger om:

 • Navn
 • Adresse
 • Bolignummer
 • Dato/tidspunkt for hændelsen, der klages over
 • Øvrige oplysninger relateret til hændelsen, der klages over

Retsgrundlaget
Den overordnede juridiske ramme for husordensklager findes i almenlejeloven. Tilsidesættelse af husordenen kan bl.a. medføre en advarsel, at sagen indbringes beboerklagenævnet, at lejeforholdet opsiges eller – i yderste konsekvens – at lejeforholdet ophæves. Det er derfor nødvendigt for os at behandlede personoplysninger, der er nævnt under de 2 punkter nedenfor for at afgøre, om et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Retsgrundlaget for behandling af almindelige personoplysninger (f.eks. oplysninger om navn og adresse, støjgener, tidspunkt for episoden, oplysninger om vidners identitet mv.) er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, i det vi forfølger den legitime interesse, at behandlingen er nødvendig for at afgøre, om et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger om strafbare forhold (f.eks. voldsepisoder) er databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Kategorier af modtagere
Oplysningerne fra klagesagen kan f.eks. tilgå beboerklagenævnet, hvis sagen indbringes. Oplysningerne vil også eksempelvis kunne tilgå boligretten eller fogedretten, der bl.a. kan tage stilling til, om opsigelsen af et lejemål er berettiget. Retsgrundlaget er i så fald det samme som nævnt ovenfor.

Personoplysninger kan også tilgår vores advokat. Det kan f.eks. være, hvis vi har brug juridisk bistand i en konkret sag, og hvor de relevante personoplysninger derfor skal bruges. Retsgrundlaget er i så fald det samme som nævnt ovenfor.

Sletning
Hvis det vurderes, at en klage er grundløs, vil klagesagen og de indsamlede personoplysninger blive slette umiddelbart herefter- Tilsvarende vil klagesagen og de indsamlede personoplysninger blive slettet, når klagesagen er færdigbehandlet, og sagen ikke har givet anledning til kritisable forhold. Hvis klagesagen afdækker kritisable forhold, vil de indsamlede personoplysninger blive slettet senest samtidig med, at personoplysningerne relateret til det specifikke lejemål slettes.

Vi sletter dog ikke oplysninger, hvis vi er forpligtede efter lovgivningen til at opbevare dem, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til retskrav mv., f.eks. i forbindelse med en verserende sag ved boligretten eller som følge af økonomiske udeståender med indklagede.

Du er berettiget til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Det bemærkes dog, at indklagede ikke vil have ret til at få slettet oplysninger modtaget fra klager, blot fordi indklagede er uenig i indholdet af klagen.

Information om rettigheder mv.
Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har i den forbindelse ret til at:

 • anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig, vi har indsamlet og brugt i vores behandling af din ansøgning (se databeskyttelsesforordningens artikel 15),
 • anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 16),
 • anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 17),
 • anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 18),
 • anmode om dataportabilitet i det omfang, dette måtte blive aktuelt (se databeskyttelsesforordningens artikel 20), samt
 • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 21).

Dine personoplysninger vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32, og oplysningerne vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant.

Det bemærkes, at klagere ikke på forhånd kan garanteres anonymitet. Selv når sagen behandles internt hos os, vil den, der klages over, kunne få oplyst, hvorfra oplysningerne i klagesagen stammer. Det vil herefter bero på en konkret vurdering, om vi kan undtage klagers eller eventuelle vidners navne.

Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Du har som nævnt ret til at gøre indsigelse over vores behandling af dine personoplysninger, og du kan – hvis du f.eks. ikke er enig i vores afgørelse i forhold til din indsigelse – klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, tlf. 3319 3200, dt@datatilsynet.dk