Print side

Vedtægter

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab

Kapitel 1

Navn, hjemsted og formål

§ 1

Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab

Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F.

§ 2

Nykøbing F. Boligselskab er organiseret uden medlemsindskud og udøver sin virksomhed på et non-profit grundlag.

Kapitel 2

Medlemskab og kapitalforhold

§ 3

Som medlemmer af Nykøbing F. Boligselskab anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på Nykøbing F. Boligselskabs venteliste.

Stk. 2. Senest ved indgåelse af lejekontrakt skal Nykøbing F. Boligselskab udlevere et eksemplar af Nykøbing F. Boligselskabs vedtægter til det pågældende medlem.

§ 4

Har en lejer overfor boligorganisationen dokumenteret fritagelse for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, kan meddelelser efter denne bekendtgørelse ikke sendes som digitale dokumenter.

Stk. 2. Boligorganisationen oplyser ved et fysisk brev lejerne om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for at blive fritaget for digital kommunikation med boligorganisationen.

§ 5

Nykøbing F. Boligselskab har til formål at opføre, udleje, administrere vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2. Nykøbing F. Boligselskab kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administration af disse, eller som er baseret på den viden Nykøbing F. Boligselskab har oparbejdet.

Kapitel 3

Nykøbing F. Boligselskabs ledelse

Repræsentantskabet

§ 6

Repræsentantskabet er Nykøbing F. Boligselskabs øverste myndighed.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af valgte repræsentanter fra alle afdelinger i Nykøbing F. Boligselskab eller i disses fravær, deres valgte suppleanter, samt organisationsbestyrelses-medlemmer, såfremt disse ikke er valgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Der kan max. vælges 3 repræsentanter fra afdelinger under 100 boliger og max. 5 repræsentanter fra afdelinger med over 100 boliger. Adgang til mødet har tillige – men uden stemmeret – Nykøbing F. Boligselskabs ledelse og repræsentanter for denne. Repræsentantskabet kan beslutte, at andre deltager i mødet, men uden stemmeret. Nykøbing F. Boligselskabs ledelse kan beslutte at andre deltager i mødet med taleret.

Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning om:

 1. Hvorvidt Nykøbing F. Boligselskab helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen forretningsførerorganisation eller et alment andelsselskab
 2. Valg af revisor
 3. Nykøbing F. Boligselskabs administrations- og byggepolitik
 4. Erhvervelse eller salg af Nykøbing F. Boligselskabs ejendomme
 5. Væsentlige forandringer af Nykøbing F. Boligselskabs ejendomme
 6. Grundkøb
 7. Iværksættelse af nyt byggeri
 8. Nedlæggelse af en afdeling
 9. Ændringer af vedtægterne
 10. Opløsning af Nykøbing F. Boligselskab
 11. Pantsætning af boligorganisationens ejendomme

Stk. 4. Repræsentantskabet godkender Nykøbing F. Boligselskabs vedtægter, årsregnskab og beretning.

Stk. 5. Repræsentantskabet godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende vedrørende afdelingerne:

 1. Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme
 2. Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden
 3. Opdeling eller sammenlægning af afdelinger
 4. Væsentlige forandringer af afdelingernes ejendomme
 5. Grundkøb
 6. Iværksættelse af nyt byggeri
 7. Pantsætning af afdelingernes ejendomme
 8. Fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.

Stk. 6. Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de i stk. 5 nævnte områder til Nykøbing F. Boligselskabs organisationsbestyrelse.

Stk. 7. Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af Nykøbing F. Boligselskabs organisationsbestyrelse, skal udøves af øverste myndighed.

Stk. 8. Formanden for Nykøbing F. Boligselskabs organisationsbestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet.

§ 7

Hvert år afholdes inden 6 måneder efter regnskabsårets slutning ordinært repræsentantskabsmøde. Dagsordenen for dette skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelse, for det senest forløbne år.
 3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 5. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

Stk. 2. Repræsentantskabet træffer på et ordinært repræsentantskabsmøde beslutning om, hvorvidt repræsentantskabet eller organisationsbestyrelsen vælger formand og/eller næstformand for organisationsbestyrelsen. Formand eller næstformand skal være beboer i Nykøbing F. Boligselskab.

§ 8

Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige repræsentanter. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når organisationsbestyrelsen finder anledning til det, når et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller når mindst 25% af repræsentanterne skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest 3 uger efter, at anmodningen herom er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden. Når ekstraordinært repræsentantskabsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde.

Stk. 3. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal gøres tilgængelig for Nykøbing F. Boligselskabs lejere samtidig med, at repræsentantskabsmedlemmerne indkaldes eller kort tid derefter.

§ 9

Enhver repræsentant har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være indsendt til organisationsbestyrelsen senest 2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde. Indsendte forslag skal udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge før mødet, jf. § 8, stk. 1.

§ 10

Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 11

Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af repræsentantskabet forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag til ændringer af vedtægter eller opløsning af boligorganisationen kan kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentanterne er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden 2 uger, og på dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Stk. 2. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden.  En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for Nykøbing F. Boligselskabs lejere senest 6 uger efter mødets afholdelse.

Organisationsbestyrelsen

§ 12

Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer til organisationsbestyrelsen blandt Nykøbing F. Boligselskabs lejere, disses ægtefæller eller hermed ligestillede personer. Herudover vælges 1 medlem af selskabets medarbejdere. Samtidig med valg af medlemmer, vælges 2 suppleanter for disse.

Stk. 2. Organisationsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer,

Stk. 3. Medlem af organisationsbestyrelsen kan ikke være:

 1. Borgmesteren i den tilsynsførende kommune.
 2. Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt.
 3. Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

Stk. 4. Hvert andet år afgår formanden. Af organisationsbestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtlige medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den række følge, medlemmerne er valgt. Genvalg kan finde sted. Et organisationsbestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af dem, der har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk. 5. Afgår et organisationsbestyrelsesmedlem, indtræder den valgte/udpegede suppleant. Er der ingen suppleanter, indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk. 6. Suppleanter indkaldes, når et medlem får varigt forfald, og når organisationsbestyrelsen træffer beslutning herom.

Stk. 7. Ved en forretningsorden træffer organisationsbestyrelsen nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 13

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Nykøbing F. Boligselskab og dets afdelinger. Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor angivne regler. Organisationsbestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Hvert år godkender organisationsbestyrelsen årsregnskaberne for Nykøbing F. Boligselskab og for dets enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og eventuelt afdelingsmødet, jf. § 15, stk. 4. Herudover foretager organisationsbestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder jf. § 15, stk. 1. Endelig vedtager organisationsbestyrelsen hvert år inden regnskabsårets udløb budget for Nykøbing F. Boligselskab.

Stk. 3. Som leder af den daglige drift kan organisationsbestyrelsen ansætte en direktør. Det bestemmes ved forretningsordenen, hvorvidt nødvendig medhjælp for direktøren kan antages af denne eller skal ansættes af organisationsbestyrelsen.

Stk. 4. Nykøbing F. Boligselskab og dets afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede organisationsbestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand, i forening med direktøren.

Nykøbing F. Boligselskabs organisationsbestyrelse kan meddele en almen administrations-organisation fuldmagt til at forpligte Nykøbing F. Boligselskab og de enkelte afdelinger.

§ 14

Organisationsbestyrelsesmøde indkaldes af direktøren på vegne af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden, når det skønnes at være behov herfor, samt når 2 medlemmer af organisationsbestyrelsen anmoder herom. Udover organisationsbestyrelsesmedlemmerne har tillige direktøren adgang til organistionsbestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Stk. 2. Organisationsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere 3 medlemmer er tilstede.

Stk. 3. Beslutning træffes af de tilstedeværende organisationsbestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller, i dennes fravær, næstformandens stemme udslaget.

Stk. 4. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af formanden. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for Nykøbing F. Boligselskabs lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Kapitel 4

Afdelingernes ledelse

§ 15

Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6 måneder efter indflytning har fundet sted. Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jf. dog stk. 3., omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens regnskab for rådighedsbeløb for det foregående år
 5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
 6. Behandling af evt. indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen
 8. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer
 9. Eventuelt

Stk. 2. Afdelingsmødet træffer beslutning om, hvilken vedligeholdelsesordning, der skal gælde i afdelingen.

Stk. 3. Fremsætter et flertal af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens lejere efter reglerne i § 17, stk. 3.

Stk. 4. Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. Er dette tilfældet, skal der inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning afholdes yderligere et ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling (regnskabsmødet).

Afdelingsmødet træffer i sådanne tilfælde tillige beslutning om, på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af afdelingsbestyrelse og repræsentantskabsmedlemmer skal finde sted (valgmødet). Afholdes der to ordinære afdelingsmøder sker fremlæggelse af årsberetning på regnskabsmødet.

Stk. 5. Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer, beslutter om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand til afdelingsbestyrelsen, og om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger repræsentanter til repræsentantskabet.

Stk. 6. Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, eller når mindste 25 procent af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet, eller når der på et tidligere tidspunkt er truffet beslutning herom, eller når Nykøbing F. Boligselskabs organisationsbestyrelse anmoder afdelingsbestyrelsen herom. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden 2 uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af Nykøbing F. Boligselskabs organisationsbestyrelse. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.

Stk. 7. Tager lejerne, jf. § 15, stk.1., 1. punktum, i en ny afdeling ikke inden 6 måneder efter indflytningen – om nødvendigt efter opfordring fra Nykøbing F. Boligselskab – initiativ til indkaldelse af et afdelingsmøde, påhviler det boligselskabets organisationsbestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

§ 16

Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde. Afholdes der ikke regnskabsmøde jf. § 15, stk. 4., udsendes endvidere det sidst godkendte årsregnskab.

Stk. 2. Har afdelingsmødet besluttet, jf. § 15, stk. 4., at afdelingens regnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse, udsendes regnskabet for vedkommende afdeling til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for det ordinære afdelingsmøde, hvor regnskabet skal godkendes.

Stk. 3. Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for afdelingsmødet.

§ 17

Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette, har lejere i afdelingen, og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Adgang har tillige – men uden stemmeret – Nykøbing F. Boligselskabs ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Nykøbing F. Boligselskabs ledelse kan beslutte, at andre deltager i mødet med taleret.

Stk. 2. Enhver, der ifølge stk. 1, 1. og 3. punktum, har adgang til afdelingsmødet, har ret til at få et angivet emne behandlet på mødet og til at tage ordet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag bekendtgøres for afdelingens lejere senest 1 uge før mødet.

Stk. 3. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning, hvor hver husstand ligeledes har 2 stemmer uanset størrelse. Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.

Stk. 4. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

§ 18

Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er lejere i afdelingen, og disses myndige husstandsmedlemmer.

Stk. 2. For så vidt angår afdelingsbestyrelsens funktionsperiode, finder reglerne i § 12, stk. 4. tilsvarende anvendelse.

§ 19

Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit hverv, uden en ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager Nykøbing F. Boligselskabs organisationsbestyrelse de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Består afdelingen udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende ældre, kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser.

Stk. 2. Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet.

§ 20

Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen.

Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget, herunder regnskab for rådighedsbeløb for afdelingsmødet til godkendelse. Afdelingsbestyrelsen har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens budget og regnskab.

Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes. Afdelingsmødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, hvis afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse.

Stk. 4. Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15% af den gældende årsleje skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvis mindst 25 % af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.

Stk. 5. Udførelsen af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger, kan gennemføres efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger.

Stk. 6. Afdelingsmødet fastsætter en husorden for afdelingen.

Stk. 7. Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god ro og orden i afdelingen. Eventuel påtale skal ske til Nykøbing F. Boligselskabs ledelse.

Stk. 8. Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper.

Stk. 9. Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

Stk. 10. Nykøbing F. Boligselskabs ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner.

Stk. 11. Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Indeholder forretningsordenen ikke bestemmelser om beboernes ret til at gøre sig bekendt med dagsorden for og referat af afdelingsbestyrelsens møder, eller findes der ingen forretningsorden, skal afdelingsbestyrelsen sørge for, at dagsordenen for afdelingsbestyrelsens møder gøres tilgængelig for afdelingens beboere samtidig med at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Afdelingsbestyrelsen skal ligeledes sørge for, at der udarbejdes referat af møderne, og at disse referater gøres tilgængelige for afdelingens beboere senest 4 uger efter afholdelse.

Kapitel 5

Valg af revisor

§ 21

Nykøbing F. Boligselskab og dets afdelingers regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på repræsentantskabsmødet. Revisor afgår hvert år. Revisor kan genvælges.

Kapitel 6

Årsregnskab

§ 22

Regnskabsåret for Nykøbing F. Boligselskab og dets afdelinger følger kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for Nykøbing F. Boligselskab og dets enkelte afdelinger.

§ 23

Hvis der er ansat en direktør, forelægger denne udkast til årsregnskab for organisationsbestyrelsen.

Stk. 2. Det vedtagne regnskab underskrives af organisationsbestyrelsen og påtegnes af revisor. Er direktør ansat, underskriver denne også regnskabet.

§ 24

Det godkendte årsregnskab skal sammen med organisationsbestyrelsen årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisions protokol indsendes til kommunalbestyrelsen, jf. § 1, stk. 2 til gennemgang senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabsmaterialet skal ligeledes indsendes til Landsbyggefonden.

Kapitel 7

Likvidation m.v.

§ 25

Likvidation af Nykøbing F. Boligselskab eller dens afdelinger finder sted efter de regler, der er fastsat herom for almene boligorganisationer.

Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser der er fastsat i medfør heraf.

Vedtaget af Nykøbing F. Boligselskabs repræsentantskab den 10. juni 2020

 

___________________________

Robert Madsen

Formand